Alle leveringen geschieden volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant of derden enerzijds en de bvba DG Kunststoftechniek anderzijds. Andere aankoop- en leveringsvoorwaarden van welke aard ook vermeld op bescheiden van de klant/derden (briefpapier,…) zijn NIET bindend voor DG Kunststoftechniek. Wijzigingen of vernietigingen (geheel of gedeeltelijk) van 1 of meerdere bepalingen zijn slechts bindend op voorwaarde dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DG Kunststoftechniek worden aanvaard. Het heeft geenszins verzaking aan of vernietiging van de overige voorwaarden van DG Kunststoftechniek tot gevolg.

PRIJZEN-PRIJSBEREKENINGEN EN OFFERTE

De prijzen en gegevens vermeld in onze prijslijsten zijn slechts ter inlichting. Ze zijn slechts geldig na uitdrukkelijke aanvaarding door DG Kunststoftechniek. Onze gepersonaliseerde offertes zijn gedurende 1 maand geldig behoudens verhogingen van meer dan 5% van de grondstofprijzen, loonkosten of enige andere verhoging van productie- en distributiekosten. In dit geval heeft DG Kunststoftechniek het recht deze verhogingen door te rekenen.

BESTELLINGEN

Wijzigingen of annulering van bestellingen dienen binnen de 48 uren schriftelijk te worden gemeld. Ze kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van kosten. Bestellingen, afhalingen en/of leveringen beneden de € 25 worden bij facturatie ervan verhoogd met € 25 administratiekosten. De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts een indicatie. DG Kunststoftechniek zal ernaar streven de goederen gelijktijdig en binnen de vooropgestelde termijnen te leveren. Indien niet, kan het nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding van door de klant geleden schade, noch zal de klant het recht hebben de goederen te weigeren en/of de betaling ervan op te schorten.

VERZENDING VAN DE GOEDEREN

De verzending van de goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs voor goederen franco verzonden. Offertes zijn standaard af Antwerpen. Indien anders overeengekomen wordt dit vermeld volgens offerte. DG Kunststoftechniek zal worden geacht de goederen aan de koper te hebben afgeleverd door de enkele afgifte van de goederen op het voorafgaandelijk overeengekomen adres zonder dat de eventuele onbevoegdheid van degene die de goederen in ontvangst heeft genomen aan DG Kunststoftechniek kan worden tegengeworpen. Het niet in ontvangstnemen van de goederen door de klant op het overeengekomen tijdstip kan aanleiding geven tot een schadevergoeding. Gekochte goederen worden niet teruggenomen.

BETALINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen dienen contant en zonder korting betaald te worden bij de levering tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen. ledere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 50. Alle andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar. De eigendomsoverdracht van de verkoper op de koper van de geleverde goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs en tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling kunnen zij worden teruggevorderd door de verkoper. De koper draagt nochtans de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen wat verlies/vernietiging/ beschadiging/verdwijning betreft, zelfs bij overmacht of heirkracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor het district van de verkoper.

GARANTIE EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DG Kunststoftechniek garandeert de deugdelijkheid van haar producten onder voorwaarde van vakkundige aanleg, oordeelkundig gebruik en degelijk onderhoud en dit gedurende de periode die ons door de fabrikanten van de verschillende producten wordt medegedeeld. De garantie behelst uitsluitend het vervangen van het defecte onderdeel. Transport, montage, uurlonen en alle andere kosten met inbegrip van mogelijke schade ten gevolge van het defect, blijven ten laste van de klant. Alle klachten betreffende de staat van de goederen en betreffende de opstelling van de facturen moet binnen de 48 uren per aangetekend schrijven worden gemeld. Bij verwerking van de goederen kan DG Kunststoftechniek geenszins aansprakelijk worden gesteld. Uiterlijk zichtbare schade aan geleverde goederen die bij transport of anders is ontstaan en/of het ontbreken van een gedeelte van de op het afleverbewijs vermelde goederen moet binnen 48 uren schriftelijk worden gemeld.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

DG Kunststofechniek verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van DG Kunststoftechniek. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan DG Kunststoftechniek om zijn persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is DG Kunststoftechniek BVBA, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Schouwkensstraat 1, en met ondernemingsnummer BE0896.435.990. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan DG Kunststoftechniek bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan DG Kunststoftechniek heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van DG Kunststoftechniek en zijn personeel, medewerkers, en aangestelde zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de DG Kunststoftechniek uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op de website van DG Kunststoftechniek www.dgkt.be. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.